Hva gjør vi ?

«Ledere og målprosess» er et sterkt virkemiddel for å holde fokus på målet og sikre gjennomføringskraft.

Skal vi endre atferd må vi først og fremst øke vår kollektive innsikt som ledere i hvordan hjernen vår egentlig fungerer og tar beslutninger slik at vi sammen kan endre kontekst.

Kort fortalt betyr det innsikt i hjernens to parallelle beslutningssystemer som virker samtidig, i en beslutningssituasjon. Vi har det vi atferdsøkonomer kaller system 1 (autopiloten) og system 2 (selvkontrollen). System 1 søker umiddelbar belønning, handler raskt og intuitivt, er lat og hater endringer. System 2 (selvkontrollen) analyserer, er rasjonell, håndterer lite informasjon av gangen, handler sakte og blir fort sliten.

Tradisjonell ledertrening der vi lærer oss ulike metoder/teknikker påvirker system 2, og er naturligvis helt nødvendig som første steg. Men mer innsikt endrer ikke system 1 og våre automatiserte og ubevisste vaner som ledere. Tvert imot viser forskning at det kan forsterke eksisterende vaner siden vi ubevisst har en ubevisst tendens til å bekrefte oss selv («confirmation bias»).

System 1 lærer og beslutter på en helt annen måte enn system 2 og uten innsikt i hvordan system 1 og system 2 lærer, vil det ikke skje noen endring av og vi vil fortsette å gjøre som før. Greier vi ikke endre system 1 og automatisere ny atferd til nye ledervaner skjer ingen endring.

Effektiv ledertrening handler derfor om innsikt i hvordan system 1og system 2 fungerer og påvirker hverandre.

System 1 (autopiloten) lærer kun gjennom egen erfaring og gjennom å erfare konsekvensen av egne handlinger i hverdagen der risiko for å feile er en del av virkeligheten.

Skal vi lykkes med å påvirke og endre atferd må vi på den ene siden beslutte hvilken ny atferd vi ønsker å endre. Dette krever analyse og rasjonell innsikt (system 2) slik vi ofte lærer på tradisjonelle kurs eller av en coach. Dernest må vi bruke denne innsikten til å designe og endre den kontekst vi er en del av i hverdagen slik at den underbygger den nye atferd vi ønsker.

Ledertrening i det virkelige liv handler derfor om å bli bevisst hva du vil endre og deretter endre kontekst slik at den underbygger og «dytter» atferd i ønsket retning.

Vi designer og leder prosesser, der utvikling av viktige KPI-er og gjennomføringskraft står i fokus. Mange tror at suksess fremst handler om sunn fornuft, selvkontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med endringer av atferd selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves. En hovedårsak er ifølge den voksende atferdsøkonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kortslutninger for å bevare status quo. Et eksempel på en slik kortslutning er at på tross av at studier dokumenterer at 90 % mislykkes med endringsprosesser, så tror 90 % at de vil lykkes. Vi kaller dette for 90/90-paradokset! Atferdsøkonomer ignorerer naturligvis ikke menneskets frie vilje, sunn fornuft og selvkontroll, men kan dokumentere at selvkontrollen og den sunne fornuft har mye sterkere begrensninger enn de fleste av oss tror. Løsningen for å skape reelle endringer og prestasjonsforbedringer innen et område som f. eks. salg, er ifølge moderne atferdsøkonomisk forskning, å bruke smarte «dyttere» for å hjelpe selvkontrollen. (Mestringskoden Johansen/Hegnar forlag 2015).

Marshmallow-metoden er utviklet basert på moderne atferdsøknomisk innsikt og forskning. Sammen med ledelsen utvikler og implementerer vi flere «dyttere», som vi beviselig vet påvirker endringer.

  • Vi snakker om tre type dyttere:
  • Individuelle dyttere, slik som innsikt og kunnskap
  • Sosiale dyttere, slik som målmøter, coachende lederatferd etc
  • Teknologiske dyttere, slik som app for egenkontroll, sjekklister, løpende atferdsfeedback etc.

Marshmellow metoden er «evidence-basert». Dette innebærer at vi sammen med kunden definerer et forbedringsområde med stort potensial og tilhørende KPI, som for eksempel salg. Vi definerer en hypotese på beste praksis på definerte KPI og designer deretter «dyttere» sammen med ledelsen. Vi setter deretter i gang pilot over en definert periode for å få bekreftet eller avkreftet hypotesen.

Effektiv ledelse og gode team fører til økt verdiskapning, utvikling og måloppnåelse i en virksomhet. Vi sørger for at ledere virkelig omfavner – og utvikler seg i – lederrollen. Gjennom lederutviklingsprogrammer som faktisk fungerer, tar vi for oss tydeliggjøring av krav og forventninger, og jobber mot handlingsorientert ledelse. Dere får et skreddersydd program som tar lederrollen et steg videre, i tråd med organisasjonenes strategier, retning og lederprinsipper. Vi kan også bidra til at din virksomhet får på plass effektive og målrettede team som involverer og samarbeider med hverandre for å løse oppgaver. Våre erfarne konsulenter bruker anerkjente metoder til å kartlegge teamets utfordringer og øke medlemmenes forståelse av hva de skal oppnå. Sluttsummen er en virksomhet der alle drar i samme retning for å oppnå målene deres – og vel så det.
Hva gjør vi?

Det er lett å sitte på et salgskurs og være enig, for deretter å gå hjem og fortsette som før. Endring og utvikling må skje i den virkelige verden – med det som virker. Salg er en ferdighet, et håndverk, som ingen er født til. Det må læres og videreutvikles, akkurat som med alle andre fag. Vi jobber vi praktisk med de områdene som påvirker salg: medarbeidere, ledere og omgivelser. Som samarbeidspartner hjelper vi dere i arbeidet med å strukturere og effektivisere salgsprosessene, samt å utvikle ferdighetene hos deres salgs- og servicemedarbeidere. Dette innebærer en helhetlig tilnærming som hele tiden knyttes opp mot deres salg- og markedsstrategier. Vi ønsker å gjøre salgsledelsen til rollemodeller som motiverer medarbeiderne i deres organisasjon og som bidrar til å utvikle menneskene rundt seg. Sjekk bakgrunnen til våre to spesialister på området:  Atle Olsen og Anders Mørk

Basert på lang erfaring, studier og gode prosesser innen forhandlerutvikling, mener vi å være blant de beste på å få en forhandlerkjede til å fungere i alle ledd. Gjennom bruk av adferdsøkonomi, fokus på Growth Mindset og utvikling av enkeltmenneske og grupper, kan vi vise til gode resultater. Både Anders Mørk og Olle Indseth har jobbet som innleide ledere i større bedrifter, som Wenaas i deres klesselskap Wenaas Business Design AS, Eksportselskapet Look to Norway AS, bilforhandleren Star AutoCo AS og 2 ulike sentre i Eikmaskin-kjeden. Etter gjennomføring av større, tunge prosesser innen forhandlerutvikling, mener vi å kunne kalle oss spesialister innen området. Vi har jobbet med Opel-forhandlere, Mercedes-forhandlere, Citroën-forhandlere, Honda-forhandlere, Hyundai-forhandlere, BMW-forhandlere, Bosch bilverksteder, Eikmaskin sine Eiksentre (Massey Fergusson, Fendt og Valtra traktorer), Flisekompaniet og flere bransjer tilbake i tid. Dette har gitt oss en innsikt i hva som er viktig i forhold til å skape god kultur, gode og varige resultater. Sjekk vår bakgrunn innen forhandlerutvikling:

Gevinstene ved et godt psykososialt arbeidsmiljø er svært store. Dette gjenspeiles i høyt jobbengasjement, trivsel, lavt sykefravær, godt samarbeidsklima og få konflikter. Likevel finnes det en rekke utfordringer som setter arbeidsmiljøet på prøve, og svært mye av dette skyldes økende krav til digitalisering, omorganiseringer, markedstilpasninger, forbrukeratferd og funksjoner. I samarbeide med AKTIMED helse AS tilbyr vi tjenester innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I tillegg har vi i Mindset AS rådgivere med spisskompetanse på å øke engasjement, trivsel og trygghet innad i organisasjonen. Ved hjelp av solide verktøy for medarbeiderundersøkelser, kulturanalyser og arbeidsmiljøkartlegging, kan vi sammen øke tilfredsheten på din arbeidsplass, noe som igjen vil skape en sunnere og mer produktiv virksomhet. Arbeidsmiljø er god butikk – hvis det gjøres riktig.  Sjekk Olle Indseth sin bakgrunn

Vi finner de riktige menneskene til din bedrift. Analyser viser at en feilansettelse kan koste din bedrift minst en halv million. Husk at holdninger, verdier og etisk kompass er like viktig som utdanning, erfaring og resultater. Med over 15 års erfaring er vi en grundig rekrutteringspartner som gir deg og dine kandidater en god opplevelse gjennom hele «kandidatreisen» – selv de som ikke får jobben. Vi gjennomfører solide rekrutteringsprosesser og minimerer risikoen for dyre feilansettelser som kan påføre store indirekte kostnader knyttet til omdømme, medarbeidertilfredshet og motivasjon.

Marita Christensen er vår Headhunter

Vi samarbeider med Marshmallow, – et kompetanse-nettverk som er brennende opptatt av evidensbaserte endringsprosesser basert på atferdsøkonomisk forskning og metode. Hensikten med samarbeidet er at vi kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres viten og ressurser. Prinsippene i Marshmallow er sammenfallende med MINDSET AS sine målsetninger og struktur, og vil berike våre muligheter til å bidra med god utvikling hos våre kunder.

Gjennom Anders Mørk sin bakgrunn og utdannelse, har vi gode resultater ved bruk av Adferdsøkonomi. Målet er at vi alle er sertifiserte Coacher innen evidensbasert coaching i løpet av høsten 2020. Les mer om dette under adferdsøkonomi. Du kan også bestille boken «Endringskoden» hvor Anders Mørk er medforfatter.    Anders Mørk er sertifisert adferdsøkonom.

Konflikter på arbeidsplassen?
Konflikter på arbeidsplassen er ikke uvanlig. Uoverensstemmelser og konflikter opptrer i alle menneskelige relasjoner, samfunn og kulturer.
Fordi konflikter er en del av livet, og den følelsesmessige, fysiske og ressursmessige kostnaden forbundet med konflikter er stor, har mennesket alltid søkt etter fredelige og kostnadseffektive måter å løse sine overensstemmelser på. Historisk har mennesker forhandlet eller tatt konflikten til et autorativt organ for løsning. Eller de har benyttet en  tredjepart til å mekle konflikten mellom seg.  På bakgrunn av dette, har vi inngått en samarbeidsavtale med Elisabeth Kokkin Koppe, som er jurist, økonom og sertifisert mekler Hun har egen praksis innen rettshjelp og konfliktmekler. Vi vil sikre oss at du som vår kunde får en sikker og god hjelp når det virkelig gjelder. Elisabeth sin tilnærming til konflikter og mulighetene som konflikterkan gi til innovasjon og utvikling, er unik. Hennes bakgrunn gjør henne også til en interessant foredragsholder, eller som instruktør på kurs og seminarer i konflikthåndtering. Elisabeth har i tillegg en bred og fasiliterende meklingsstil. Hennes kompetanse, som  foruten arbeidsrett omfatter kommunikasjon, motivasjon og ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, inkluderer også erfaring både fra privat og offentlig virksomhet. Elisabeth er dessuten cand.jur og økonom og har videreutdanning innen filosofi, etikk, behavioral economics, game teori, samisk kultur og -historie.  Ta kontakt med Olle Indseth

Hva er Mindset og hvorfor er det viktig å utvikle det?
Nyere forskning på hjernens formbarhet (plastisitet) viser at evner (som intelligens), talent og egenskaper kan utvikles og endres i langt større grad enn man tidligere har trodd. Når vi forstår litt om hvordan hjernen utvikler seg når vi lærer, møter motgang og utfordringer, anstrenger oss og gjør feil, viser nærmere 40 års forskning at denne innsikten har stor betydning for motivasjon og prestasjoner over tid. Forskningsfeltet har utspring fra Stanford University med Dr. Carol Dweck i spissen.

Visste du at hvorvidt du TROR på at evner, talent og egenskaper er noe som er medfødt og vanskelig å endre eller om det i stor grad kan utvikles, har stor betydning for våre langsiktige prestasjoner? Nærmere 40 års forskning viser at å ha et såkalt “growth mindset” (vekstorientert tankesett) fremfor et “fixed mindset” (låst tankesett) har større betydning for prestasjoner over tid enn talent og intelligens. (Carol Dweck, 2000)

Registrer gjerne din interesse på vår hjemmeside